دکترای عمومی : دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی